Doelen

Vanuit consumentenperspectief zijn er hoge verwachtingen ten aanzien van de kwaliteit van biologische producten. Al decennia lang staan biologische producten in de volksmond bekend als ‘onbespoten en dus gifvrij’. Belangrijk doel van het project is om kennis te delen en calamiteiten te voorkomen, waarmee het hoge vertrouwen van de consument in de biologische kwaliteit wordt beschermd en de basis wordt gelegd voor het kunnen waarmaken van de groeidoelstellingen van de Nederlandse overheid voor de komende jaren, zowel in eigen land als in de export.

Tevens beoogt VBP met dit project het imago van het Nederlandse biologische bedrijfsleven in en buiten Nederland te versterken. Internationaal wordt veel gesproken over het belang van kwaliteitsborging. De Nederlandse biologische handels- en verwerkingsbedrijven die deelnemen aan BIOKAP nemen nog meer eigen verantwoordelijkheid om de kwaliteit van biologische producten te beschermen.

VBP is voorstander van het handhaven van de procesgerichte benadering, omdat de biologische landbouw en voeding niet verantwoordelijk gesteld mag worden voor contaminaties die door de omgeving (lees: conventionele landbouw en voeding) veroorzaakt wordt. Ook IFOAM EU, de overkoepelende organisatie voor biologische sector in de EU, is voor de handhaving van de procesgerichte benadering.

In 2013 wordt er gestart met het opstellen van een juridische paragraaf, als onderdeel van de leveringsvoorwaarden. Hierin wordt de omgang met residuen in biologische producten weergegeven. In de Europese wetgeving is hierover niets vastgelegd en dat leidt tot veel onzekerheden voor bedrijven die –meestal buiten hun schuld- geconfronteerd worden met contaminaties.

Samengevat:

  • Kennis opbouw: Oorzaken opsporen en wegnemen
  • Risico beoordeling en toezicht in keten verbeteren
  • Samenwerking en harmonisatie residubeleid
  • Communicatie richting klanten

Het resultaat  voor de deelnemende bedrijven:

BIOKAP streeft het volgende na voor deelnemende bedrijven: Het be- en afhandelen van “positieve uitslagen” zodat enerzijds de potentiële oorza(a)k(en) van deze uitslag wordt achterhaald en anderzijds de nodige maatregelen worden getroffen om betrokken partijen (consumenten, klanten, leveranciers) niet te schaden.